Распределение педагогических работников по уровню профессиональных знаний и образовательного ценза


^ Рассредотачивание педагогических работников по уровню проф познаний и образовательного ценза.Образовательные учреждения
выс. преподаватель.

выс. непедагог.

среднее спец. пед.

среднее сп. непед.

н/высшее

среднее

П.

С.

П.

С.

П.

С.

П.

С.

П.

С.

П.

С.

^ СРЕДНИЕ Распределение педагогических работников по уровню профессиональных знаний и образовательного ценза ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1.

Аргат - Юльская СОШ

8

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2.

Березовская СОШ

11

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

3.

Комсомольская СОШ

16

5

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

4.

Куяновская СОШ

10

2

 

 

3

 

1

 

 

 

1

 

5.

Ореховская СОШ

8

2

1

 

2

1

1

 

 

 

 

 

6.

Первомайская СОШ

47

8

1

1

1

 

 

1

1

 

 

 

7.

Сергеевская СОШ

11

2

2

 

2

 

1

 

 

 

 

 

8.

Улу-Юльская СОШ

15

3

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Итого:

126

26

4

1

11

2

5

1

1

0

1

0

^ ФИЛИАЛЫ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

1.

Новомариинский филиал

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2.

Рождественский филиал

 

2

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Итого:

 

2

2

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

^ Главные ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

1.

Альмяковская ООШ

 

5

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2.

Беляйская ООШ

 

8

2

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

3.

ООШ п. Новый

 

6

2

 

 

3

 

 

 

1

 

 

 

4.

Торбеевская ООШ

 

6

2

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

5.

Туендатская ООШ

 

8

4

 

 

3

 

 

 

1

 

 

 

6.

Ежинская ООШ

 

11

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:

 

44

14

0

0

10

0

3

0

2

1

0

0

^ Исходные ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ Распределение педагогических работников по уровню профессиональных знаний и образовательного ценза ШКОЛЫ

1.

Апсагачевская НОШ

 

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2.

Калмацкая НОШ

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

3.

Ломовицкая НОШ

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:

 

1

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

Всего:

 

173

44

4

1

26

4

8

1

3

1

1

0


raspredelenie-vipusknikov-11-h-klassov-po-uchebnim-zavedeniyam-regionov-v-2011-godu.html
raspredelenie-vremeni-mezhdu-chastyami-uroka-i-osnovnimi.html
raspredelenie-zadach-prav-i-otvetstvennosti-v-sisteme-upravleniya-marketingom.html